कार्यालय पसल व्यवसाय तथा बजार बन्द रहने सम्वन्धी कनकाई नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचनाकार्यालय पसल व्यवसाय तथा बजार बन्द रहने सम्वन्धी कनकाई नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना