भद्रपुर नगरपालिका कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने सम्वन्धी सूचनाभद्रपुर नगरपालिका कार्यालयको सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना