भद्रपुर नगरपालिकाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना