बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको दररेट पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना 

बुद्धशान्ति गाउँपालिका, गाउँपालिकाको कार्यालय बुधवारे झापाको दररेट पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना